บทสวดมนต์ทำบุญบ้าน

เครดิตภาพ: สำนักข่าวเจ้าพระยา

บทสวดมนต์ทำบุญบ้าน สวดอย่างไรพร้อมลำดับพิธีการ

หนึ่งในสิ่งที่มาควบคู่กับพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็คือ การสวดมนต์ซึ่งฝ่ายเจ้าบ้านจะต้องเป็นผู้นำสวดด้วยเช่นกัน หลายคนจึงต้องเตรียมบทสวดมนต์ทำบุญบ้านเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ในวันงานสามารถสวดบทสวดมนต์ทำบุญบ้านได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง

บทสวดมนต์ทำบุญบ้าน
เครดิตภาพ: สำนักข่าวเจ้าพระยา

ก่อนถึงวันงานบุญขึ้นบ้านใหม่ เราต้องหาฤกษ์ นิมนต์พระ พร้อมจัดเตรียมสถานที่ไว้ล่วงหน้า จากนั้นเมื่อวันงานมาถึง จะมีขั้นตอนพิธีการ ดังนี้

  1. นิมนต์พระสงฆ์เข้ายังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ถวายน้ำดื่ม และเมื่อท่านแจ้งว่าพร้อมก็สามารถเริ่มพิธีได้
  2. เจ้าภาพจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา โดยจุดเทียนด้านขวา เทียนด้านซ้าย และธูป ตามลำดับ
  3. กราบพระพุทธ 3 ครั้ง แบบเบญจางคประดิษฐ์
  4. เริ่มบทสวดมนต์ทำบุญบ้านด้วยการกล่าวบูชาพระรัตนตรัย โดยผู้นำสวด

ขั้นตอนที่ 1 กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และ บทกราบนมัสการพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมะ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมะ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมะ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ (กราบ)

ขั้นตอนที่ 2 ผู้นำสวดกล่าวอาราธนาศีล 5

มะยังภันเต วิสูง วิสูง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสูง วิสูง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสูง วิสูง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

พระสงฆ์สวดพระไตรสรณาคมน์ โดยฝ่ายเจ้าภาพ ครอบครัวและผู้ร่วมงานกล่าวตาม

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

(พระสงฆ์กล่าว) ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง (ฆราวาสรับว่า) อามะ ภันเต

เข้าสู่บทสวดสมาทานศีล โดยผู้ร่วมงานทั้งหมดกล่าวตามพระสงฆ์

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สะมาทิยามิ (3 ครั้ง)

(พระสงฆ์กล่าว) ศีเลนะสุขคติงยันติ (ผู้ร่วมงานกล่าวรับ) สาธุ

(พระสงฆ์กล่าว) ศีเลนะโภคะสัมปะทา (ผู้ร่วมงานกล่าวรับ) สาธุ

(พระสงฆ์กล่าว) ศีเลนะนิพพุติงยันติ ตัสสมา ศีลัง วิโสทะเย (ผู้ร่วมงานกล่าวรับ) สาธุ

ผู้นำสวดกล่าว อาราธนาพระปริต

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

ประธานฝ่ายฆราวาสจุดเทียนสำหรับทำน้ำพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์สวดถึง “อเสวนา จ พาลานัง”

ขั้นตอนถวายข้าวพระพุทธ เจ้าภาพหรือประธานในพิธีถวายโดยวางภัตตาหารบนโต๊ะหรือผ้าขาวด้านหน้าโต๊ะหมู่ฯ วางให้สูงกว่าอาสนะพระสงฆ์

อิมัง สูปะพยัญชนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมะ

เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วให้นำ จตุปัจจัย ดอกไม้ ธูป เทียน และหรือสังฆทานมาวางรอไว้ที่หน้าพระสงฆ์ทุกรูป ดอกไม้วางขนานปลายดอกไม้ชี้ไปทางด้านขวามือของพระสงฆ์และเจ้าภาพเข้ามาที่ต่อหน้าพระเพื่อยกถวาย หลังจากที่กล่าวคำถวายสังฆทานแล้ว

ขั้นตอนลาข้าวพระพุทธ ผู้นำสวดเป็นผู้กล่าว

เสสัง มังคะลา ยาจามะ

ขั้นตอนถวายสังฆทาน ผู้นำสวดเป็นผู้กล่าว

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ

อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ แด่พระสงฆ์สงฆ์ ขอพระสงฆ์สงฆ์โปรดรับ ภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ

จากนั้นจะเป็นลำดับขั้นตอนพิธีการดังต่อไปนี้

  1. พระสงฆ์สวดอนุโมทนา เจ้าภาพและผู้ร่วมงานกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศล
  2. พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งสวดชยันโตฯ ฆราวาสพนมมือ รับน้ำพระพุทธมนต์
  3. เจ้าภาพนำจตุปัจจัยขึ้นรถ เพื่อส่งพระกลับวัด แล้วจึงเป็นอันเสร็จพิธี

การกล่าวบทสวดมนต์ทำบุญบ้านอาจดูมีหลายขั้นตอน แต่จริงๆ แล้วทุกอย่างจะดำเนินไปตามลำดับพิธีโดยที่เจ้าภาพหรือผู้จัดไม่ต้องเครียดเลยค่ะ สำหรับผู้นำสวดเราอาจไหว้วานญาติผู้ใหญ่หรือผู้มีความรู้เรื่องบทสวดมนต์ทำบุญบ้านและพิธีสงฆ์ต่างๆ มาช่วยนำสวดก็ได้เช่นกัน

Please follow and like us: